لوگوی شال و کلاه سفر شال و کلاه سفر ببندید!
تور جزیره کیش

تور جزیره کیش

تور جزیره کیش تور جزیره کیش و خصوصیات جزیره کیش داستان کیش نام جزیره کیش از نظر معنا به مفهوم "تیردان" یا "ترکش" میباشد. این نام ازآن جهت برگزیده شده است که وقتی بر بلندیهای اطراف جزیره می ایستادند چون تیری که در ترکش باشد به نظر میرسید. برخی از نویسندگان نیز نام قدیم کیش ...